Algemene Voorwaarden Hondenuitlaatservice Met Moon Mee

Partijen:

– Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice Met Moon Mee, gevestigd te Venray, KvK nummer 75609533
– Opdrachtgever: eigenaar van de uit te laten hond
– Hond: hond(en) van opdrachtgever die door opdrachtnemer worden uitgelaten

Artikel 1 – Werkzaamheden

Opdrachtnemer zal de hond ophalen op het woonadres van de opdrachtgever, uitlaten en daarna terugbrengen op hetzelfde adres.

Artikel 2 – Algemeen

– Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten en de algemene voorwaarden.
– Opdracht tot het verlenen van de hondenuitlaatservice is tot stand gekomen door middel van een overeenkomst, inclusief Sleutelovereenkomst. Deze overeenkomst is door partijen ondertekend.
– De hond dient de basiscommando’s te kennen en sociaal te zijn met mens en dier.
– Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer

– Opdrachtnemer wandelt met zorg en aandacht voor de hond en biedt omheind speelweide aan waarin de hond vrij kan bewegen/spelen.
– Opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar van de hond.
– Opdrachtnemer bepaalt welke honden tot de uitlaatservice worden toegelaten.
– Loopse teven kunnen niet deelnemen aan de groepswandelingen. Zij kunnen, indien mogelijk en in overleg, gebruik maken van individuele wandelingen.
– Honden met een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de activiteiten van de uitlaatservice.
– Opdrachtnemer heeft het recht een hond te weigeren wanneer de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid of dierenwelzijn in het gedrang zijn.
– Opdrachtnemer heeft het recht een hond te weigeren voor groepswandelingen, indien de hond een gedrag ontwikkelt die hem/haar ongeschikt maakt voor het uitlaten in groepsverband. De hond kan dan in overleg in aanmerking komen voor individuele wandelingen.
– Opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van de hond contact opnemen met opdrachtgever.
– Opdrachtnemer heeft het recht vakantiedagen op te nemen. Deze vakanties worden minimaal 1 maand van te voren aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Tijdens deze vakanties is de hondenuitlaatservice niet beschikbaar.

– Wanneer opdrachtnemer door overmacht (zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten) de uitlaatdiensten niet kan verrichten, zal deze de opdrachtgever zo snel als mogelijk hiervan berichten. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op opdrachtnemer verhaald worden.
– Opdrachtnemer heeft het recht om de wandeling niet door te laten gaan bij extreme weersomstandigheden als gladheid, extreme hitte of weeralarm. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op opdrachtnemer verhaald worden.
– Opdrachtnemer gaat zeer zorgvuldig om met de (huis)sleutels van opdrachtgever. Zie hiervoor sleutelcontract.
– Opdrachtnemer zal zorgdragen voor het veilig vervoeren van de hond en zal het voertuig en de benches waarin de hond wordt vervoerd regelmatig reinigen en inspecteren.
– Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

– Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer te voorzien van alle benodigde informatie rondom de hond.
– De hond dient gezond te zijn en jaarlijks door opdrachtgever te worden ingeënt tegen Hondenziekte, Weill, Parvo en Kennelhoest. Ook dient de hond preventief te zijn behandeld tegen teken, vlooien en wormen.
– Opdrachtgever meldt veranderingen in de gezondheid van de hond (loopsheid, besmettelijke ziekte, etc.) zo spoedig mogelijk aan opdrachtnemer.
– Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op kosten van opdrachtgever medische zorg te verschaffen aan de hond wanneer opdrachtnemer dit noodzakelijk acht.
– Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om het huis door middel van een (huis)sleutel te betreden.
– Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond aanwezig is op het afgesproken tijdstip op het woonadres. Indien de hond niet aanwezig is bij het ophalen worden de kosten van de wandeling onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
– Opdrachtgever zorgt dat er in huis voldoende water en/of voedsel voor de hond aanwezig is.
– Opdrachtgever zorgt dat de hond minimaal 2 uur voor het ophalen niet meer heeft gegeten i.v.m. eventuele gevaar voor maagkanteling.
– Bij verhindering dient opdrachtgever de hond uiterlijk 24 uur voor de wandeling af te melden bij opdrachtnemer. Voor afmeldingen na deze tijd en op de dag van de wandeling zelf wordt geen restitutie verleend.
– Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht tot opzegging van de overeenkomst met in achtneming van 1 maand opzegtermijn: er is geen recht op restitutie van reeds betaalde wandelingen.

Artikel 5 – Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid

– De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van opdrachtgever. Opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond altijd wettelijk aansprakelijk voor door deze hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
– Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden gedeeld.
– Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan inboedel en/of huis van opdrachtgever veroorzaakt door de hond van opdrachtgever.
– Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat de inbraak te wijten is aan misbruik door de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde sleutel.
– Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond tijdens een wandeling met de uitlaatservice. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond terug te vinden.
– Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, ongewenste dekkingen of overlijden van de hond.
– Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever betreffende de hond.
– Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 6 – Betalingen

– De wandelingen zullen middels een strippenkaart(en) à 10 wandelingen of strippenkaart(en) à 20 wandelingen worden afgetekend. Opdrachtgever ontvangt een factuur van de opdrachtnemer met hierop het verschuldigde bedrag. Opdrachtgever ontvangt een herinnering wanneer er nog 2 wandelingen resteren op de strippenkaart.
– Opdrachtgever gaat akkoord met het zo spoedig mogelijk voldoen van betaling van de aangeboden service, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
– Betalingen dienen per overschrijving te worden overgemaakt op rekeningnummer
NL 33 RABO 0116 5447 67 t.n.v. E.H.J.M. Verberkt eo M.J.M. Verberkt-Arts, onder vermelding van naam hond en achternaam opdrachtgever.
– In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.